Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวแต๋น)”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวแต๋น)”
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางภรภัทร แสนสุวรรณศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ) “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวแต๋น)”ณ พื้นที่หมู่ที่14 ตำบลห้วยขอน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
TOP