Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP