Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

pll_content_description

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
TOP