Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP