Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดยนายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ จัดการอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายปานศร ภมรคนธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางชรินรัตน์ สังพิชัย ปลัดอำเภอหนองม่วงไข่ บรรยายในหัวข้อนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จ.ส.อ.วรวิทย์ นัทวาด เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย บรรยายเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหายาเสพติด จากนั้นในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดและอาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยอันตรายและโทษของยาเสพติดแก่สถานประกอบการในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง
TOP