Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2565 (คจพ.จ.) จังหวัดแพร่

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านการบูรณาการ ความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่างๆ ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คำขวัญ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
TOP