Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 10/2565 ในพื้นที่ อำเภอสอง

pll_content_description

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ทุกหน่วยงาน บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในพื้นที่ อำเภอสอง จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 20 คน ดังนี้
1. นางสาวไพรัช อยู่วัฒนา ไม่มีลูกจ้าง
2.นางสาวสุภารัตน์ ออมแก้ว มีลูกจ้างทั้งหมด 7 คน สัญชาติไทย จำนวน 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน ต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
3. นายชลัช สะเอียบคง มีลูกจ้างทั้งหมด 13 คน สัญชาติไทย จำนวน 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
ผลการดำเนินงาน ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
TOP