Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เพิ่มเติม) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ
TOP