Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ...

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน ...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ!!! ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานฯจังหวัดแพ่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ...

TOP