Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

25 มีนาคม 2563
TOP