Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565

28 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

4 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

10 กรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

5 กรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

2 มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

5 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

1 เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

30 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเรือน พฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

30 ตุลาคม 2564
TOP