Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทำแก้วเซรามิก เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ ประชาสัมพันธ์ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฎิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฎิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชน ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2563 จ.แพร่

12 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคล เพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบฯ 2562

13 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สรจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

13 เมษายน 2563

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพการทำข้าวแต๋นฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563
TOP